Letecký pohľad na obec Hradište

Pozvánka na OcZ – 5.6.2020

V súlade s ustanovením par. 13 odsek 4 písm.a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 5. 6. 2020 o 18:00 hod v priestoroch Obecného úradu v Hradišti

Program:
1. Otvorenie /určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/.
2. Schválenie programu zasadnutia OZ.
3. Kontrola uznesení.
4. Schválenie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii stavby
„Transportná optická sieť Ma-Net – PT-MAL-HR“ pre účely územného konania.
5. Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019.
6. Schválenie dopĺňania knižničného fondu na rok 2020.
7. Informácie starostky od posledného zasadnutia.
8. Rôzne – prejednanie žiadostí.
9. Diskusia
10. Záver

Pozvánka na zasadnutie OcZ

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !