Letecký pohľad na obec Hradište

Zápisnica z OcZ – 19.2.2019

Zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti, konaného dňa 19.2.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Zasadnutie otvorila a privítala prítomných starostka obce Nataša Iskrová.
Za zapisovateľa bola určená p. Alena Falťanová
Za overovateľov zápisnice: Pavol Beľa a Bc. Zlatica Melichová

PROGRAM:

1. Zahájenie
2. Informácie starostky
3. Prejednanie žiadostí
4. Diskusia
5. Záver

Poslanci predložený program rokovania jednohlasne schválili.

Starostka obce informovala poslancov, že úloha, ktorá jej vyplývala z uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva ohľadom vyplatenia odchodného P.Lašákovi, bývalému starostovi bola splnená. Odchodné nebolo vyplatené, pretože nespĺňal podmienky vyplatenia, ktoré ukladá Zákonník práce. Bolo mu vyplatené odstupné vo výške troch mesačných platov, ktoré mu podľa zákona patrí a to vo výplatnom termíne za 12/2018 v januári 2019.

Starostka ďalej informovala poslancov o nasledovných úlohách a problémoch:

Musí sa dohodnúť spôsob vedenia CO, PO a BOZP dokumentácie + prác súvisiacich s týmito agendami – najlepšie bude externe zabezpečiť pracovníka, ktorý má na uvedené agendy certifikáty. Hasiace prístroje nie sú funkčné, bude treba vymeniť vo všetkých zariadeniach, ktoré má obec.

1 Detské ihrisko nespĺňa normy, čo sa týka ochrany detí – preto tiež treba zabezpečiť nápravu, hlavne v opravách hojdačiek a dopadových plôch.

2 Bola aktualizovaná karta čo sa týka krízového štábu obce:

Predseda: Nataša Iskrová, Podpredseda: Ing. Martin Falťan, Tajomník: Alena Falťanová, Členovia: Pavol Beľa, Jozef Líška

$1- Bola zabezpečená povinná kontrola chladiaceho boxu v dome smútku a taktiež oprava jeho poškodených súčiastok.

Knižnica nie je funkčná už 2 roky. Žiadny problém ohľadom inventarizácie zo strany novohradskej knižnice Lc nie je. Je len potrebné doriešiť s Milicou Kudlákovou odovzdanie – zabezpečí Mgr. Xénia Balgová. Bola podpísaná nová dohoda s Novohradskou knižnicou Lc a objednávka na nákup kníh vo výške 200, 00 eur ako každý rok. Knižnicu prevezme nová pracovníčka Kristína Čičmancová.

$1- Je potrebné vypracovať všetky právne predpisy, poriadky, smernice v zmysle už nových zákonov, prispôsobiť na podmienky obce. Judr. Gombala zašle návrhy. Dôležité sú tiež zásady odmeňovania poslancov.

$1- Do 31.3.2019 treba požiadať MF SR o dotáciu, kde treba určiť presný účel jej použitia, poslanci OZ sa dohodli na oprave oplotenia cintorína.

$1- Do 28.2.2019 treba nahlásiť úroveň triedenia komunálneho odpadu na združenie obcí pre likvidáciu odpadu a urobiť hlásenie na životné prostredie. Úroveň separovania v našej obci je 23,62%.

$1- Ešte stále nie je v poriadku prebratie agendy od bývalého starostu.

$1- Bolo dokúpených 25 ks kuka-nádob čiernej farby, nakoľko sme nemali dostačujúce množstvo a boli roznesené do domácností.

4. Prejednanie žiadostí

OZ pre Hradište predložilo žiadosť o prenájom miestnosti nad pohostinstvom vo forme výpožičky. Poslanci jednohlasne túto žiadosť schválili.

Ing. Muchová žiadala o odpustenie poplatku za KO za rok 2018 za nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v Hrabovskej, nakoľko sa v nehnuteľnosti nezdržuje. Poslanci žiadosť jednohlasne schválili.

Mária Benková požiadala obecný úrad v Hradišti tiež o odpustenie poplatku za KO za nehnuteľnosť v Hrabovskej. Táto žiadosť však OZ schválená nebola, nakoľko menovaná sa v nehnuteľnosti zdržiava hlavne v letnom období.

OZ sa opätovne zaoberalo žiadosťou Marcela Valkovca za prenájom požiarnej zbrojnice. Túto žiadosť poslanci jednohlasne neschválili, nakoľko obecný úrad má v požiarnej zbrojnici uložený majetok, pre ktorý nemá náhradné priestory.

OZ žiadosti Jána Nosáľa, Mareka Bangu a Zoltána Szabóva o finančnú výpomoc neschválili, nakoľko uvedení žiadatelia majú voči obecnému úradu podlžnosti a je potrebné, aby si ich vyrovnali.

Žiadosť Moniky Szabóovej o finančný príspevok vo výške 200,00 eur poslanci jednomyseľne schválili, nakoľko menovaná sa stará o zverené dieťa svojej sestry, ktorá náhle umrela. Voči obecnému úradu nemá žiadne podlžnosti.

Bola urobená dokladová inventarizácia, ktorú poslanci skontrolovali a potvrdili svojimi podpismi. V mesiaci apríl začne prebiehať fyzická inventúra majetku. Do inventarizačnej komisie bol doplnený poslanec Pavol Beľa. Poslanci jednohlasne návrh schválili.

Po vyčerpaní všetkých bodov programu starostka poďakovala prítomným za účasť a zasadnutie OZ ukončila.

Hradište 19.2.2019

Overovatelia zápisnice:

Pavol Beľa ………………………………….

Bc. Zlatica Melichová ………………………………….

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !