Zasadnutia OcZ

Prehľad obecných zastupiteľstiev (2019)

P.Č. Dátum konania OcZ Druh OcZ Počet zúčastnených poslancov Ospravedlnili sa Pozvánka, Zápisnica, Uznesenia
1 19.2.2019 Riadne Všetci 0  
2          
3          
4