Letecký pohľad na obec Hradište

Zápisnica z OcZ – 21.12.2018

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hradišti konaného dňa 21.12.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Prítomných privítala a zasadnutie viedla starostka obce Nataša Iskrová.

Zapisovateľka: Alena Falťanová

Overovatelia zápisnice: Xénia Balgová, Jozef Líška

PROGRAM:

1. Zahájenie

2. Určenie zástupcu starostky a poverenie poslanca OZ, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia OZ v prípadoch podľa par. 12 zákona o obecnom zriadení.

3. Vymenovanie komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií.

4. Vymenovanie členov kultúrno-športovej komisie.

5. Odsúhlasenie odmien poslancov a predsedov a členov komisií.

6. Odsúhlasenie úradných hodín starostky.

7. Informácie starostky, schválenie zmeny zástupcu obce Hradište ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostu obce.

8. Diskusia

9. Záver

Poslanci predložený program rokovania schválili jednomyseľne.

2. Za zástupkyňu starostky bola starostkou navrhnutá poslankyňa OZ Bc. Melichová Zlatica, poslanci návrh podporili.

Zvolávať a viesť zasadnutia OZ v čase neprítomnosti starostky a zástupkyne starostky bola navrhnutá poslankyňa OZ Mgr. Xénia Balgová, čo obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

3. Do komisie na ochranu verejného záujmu boli zvolení:

a/ Ing. Martin Falťan – predseda komisie

b/ Jozef Líška – člen komisie

c/ Pavel Beľa – člen komisie

OZ predsedu a členov komisie na ochranu verejného záujmu jednohlasne schválilo.

4. Do kultúrno-športovej komisie boli navrhnutí nasledovní:

a/ Bc. Melichová Zlatica – predsedkyňa komisie

b/ Katarína Ozdincová – členka komisie

c/ Pavol Lašák – člen komisie

d/ Ing. Martin Falťan – člen komisie

e/ Darina Slobodová – členka komisie

OZ predsedu a členov kultúrno-športovej komisie jednohlasne schválilo.

5. Starostka navrhla odmeny poslancov a to 15,00 eur v hrubom za každé zastupiteľstvo.

Všetci predsedovia a členovia zvolených komisií sa vzdali práva na vyplatenie odmien za prácu v komisiách a budú robiť zadarmo vo svojom voľnom čase.

OZ jednohlasne schválilo odmeny poslancov a vzdanie sa práva na odmeny členov a predsedov komisií.

6. Úradné hodiny na obecnom úrade ostávajú až na úradné hodiny starostky, ktorá zatiaľ pracuje na 75 % úväzok a preto jeden deň v týždni nebude pracovať – podľa potreby.

Poslanci OZ úradné hodiny a úradné hodiny starostky jednohlasne schválili.

7. Starostka informovala poslancov OZ o 2 prijatých žiadostiach:

a to: Marcel Valkovec Hradište – žiadosť o prenájom požiarnej zbrojnice.

Pavel Lašák – bývalý starosta obce – žiadosť o vyplatenie dvojmesačného odchodného.

Poslanci OZ žiadosť Marcela Valkovca zatiaľ zamietli, nakoľko v požiarnej zbrojnici sa nachádza majetok obecného úradu, na ktorý obec zatiaľ nemá vhodnejšie priestory. Bude sa s tým do budúcna uvažovať a budú sa hľadať iné možné riešenia na uloženie majetku.

Ohľadom žiadosti Pavla Lašáka, starostka informovala, že nárok na dvojmesačné odchodné v zmysle par. 136 Zákonníka práce nemá. Bude mu vyplatené odstupné, na ktoré má nárok – poslanci poverili starostku obce, aby zistila výšku v zmysle zákona a podľa toho bude odstupné vyplatené.

Nevyplatenie dvojmesačného odchodného jednohlasne schválili.

Ďalej starostka informovala o problémoch, na ktoré narazila pri preberaní agendy:

$1- Dom smútku – nevyhovujúca aparatúra

$1- Kultúrny dom – treba zaviesť presnú evidenciu v kuchynke – príbory, taniere….

$1- Web stránka obce nefunguje

$1- Nevypracovaný Komunitný plán obce – ktorý bol dodatočne vypracovaný a jeho návrh dala starostka odsúhlasiť poslancom OZ – jednohlasne návrh komunitného plánu schválili.

$1- Nefunkčná aplikácia programu EPSIS- súvis s hospodárskou mobilizáciou a povinnosť vyplňať v programe určité údaje súvisiace s vykonávaním určených opatrení hospodárskej mobilizácie. USB token – nie je k dispozícii, bývalý starosta ho nemá.

$1- Nefunguje knižnica – treba požiadať o urobenie inventúry – p. Bitunová

$1- Starostka dala návrh na zakúpenie malého ohňostroja pri príležitosti privítanie Nového roka 2019 a navarenie puču – poslanci OZ návrh jednohlasne schválili.

$1- Obecný úrad pomocou pracovníkom MOS a terennych pracovníčok zariaďoval opravu komínu u Jána a Želmíry Abelovských, ktorí bol v dezolátnom stave a hrozil požiar domu.

$1- Bolo dohodnuté odhŕňanie snehu v Hrabovskej – toto bude prevádzkovať obec Ozdín ako doteraz a v obci Hradišti Jozef Líška – poslanci jednomyseľne návrh schválili.

Starostka navrhla, aby bola schválená inventarizačná komisia, nakoľko sa musí prebrať majetok od bývalého starostu a bude potrebné urobiť invenatrizáciu.

Komisia bol navrhnutá v nasledovnom zložení:

Mgr. Xénia Balgová

Ing. Martin Falťan

Bc. Zlatica Melichová

Poslanci OZ jednohlasne návrh schválili.

Obecné zastupiteľstvo obce Hradište jednohlasne schválilo zmenu zástupcu obce Hradište ako člena OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie v osobe starostky obce Nataši Iskrovej.

Starostka po vyčerpaní bodov programu poďakovala všetkým prítomným za účasť a zasadnutie ukončila.

Hradište 21.12.2018

Zapísala: Alena Falťanová

Overovatelia zápisnice: Mgr. Xénia Balgová

Jozef Líška

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !