Letecký pohľad na obec Hradište

Vyhlásenie volieb do NR SR – 29.2. 2020

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 4.11.2019, rozhodnutím č. 351/2019 Z. z., vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 29. februára 2020.

V rozhodnutí o vyhlásení volieb do NR SR sú určené aj lehoty na:

  1. utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností – do 29.novembra 2019,
  2. utvorenie okresných a okrskových volebných komisií – do 8.januára 2020,
  3. uskutočnenie prvých zasadaní okrskových volebných komisií – do 22.januára 2020,

Upozorňujeme, že podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, obec najneskôr 10 dní po vyhlásení volieb (t.j. najneskôr do 15.11.2019) zverejní na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený. Obec podľa osobitného predpisu (Zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) uvedenú informáciu zverejní aj v jazyku národnostnej menšiny.

Za účelom splnenia tejto úlohy v prílohe zasielame informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku.

Uvedená informácia je, spolu s ďalšími vzormi volebných tlačív, uverejnená aj na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr20-vzory1

V prípade potreby Vám bližšie informácie poskytneme na tel. čísle 0961652130 alebo 0961652142 .

Žiadosti o voľbu poštou môžete zasielať elektronicky na obecnú mailovú adresu: obec_hradiste@stonline.sk

alebo poštou na adresu:

Obec Hradište
Hradište č. 112
985 25 Uhorské

Žiadosť o voľbu poštou musí byť doručená na adresu obce  najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10.1.2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Vyhlásenie volieb NR SR 2020

Voľby 2020 – usmernenie

Informácia pre voliča – SK

Informácia pre voliča – HU

Vzor – Žiadosť o voľbu poštou

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !