Letecký pohľad na obec Hradište

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

Určenie zamestnanca-voľby 2022

V zmysle par.171 ods. 9 a par. 176 ods. 8 volebného zákona obec je povinná zverejniť počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb /voľby boli vyhlásené 10.6.2022/.

Počet obyvateľov v obci Hradište  ku dňu vyhláseniu volieb :         229

 

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil rovnaký deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022.

     Rozhodnutie o vyhlásení volieb je uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (zasielame v prílohe).

     Upozorňujeme Vás na splnenie úlohy podľa § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, t.j. najneskôr do 20. júna 2022 zverejniť na úradnej tabuli obce a na svojom webovom sídle, ak ho má obec zriadené, informáciu o podmienkach práva voliť a práva byť volený, a to osobitne pre voľby do orgánov samosprávy obcí a osobitne pre voľby do orgánov samosprávnych krajov. Obce podľa osobitného predpisu (zákon č. 184/1999 Z. z. o používaní jazyka národnostných menšín v znení neskorších predpisov) zverejnia informáciu aj v jazyku národnostnej menšiny.

Vzor informácie je uverejnený na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?selfgov22-vzory01.

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, ako aj k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Dokumenty:

Rozhodnutie predsedu NRSR 2022_209

voľby 2022

Počet volebných obvodov :  1

Počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má zvoliť :   5

Zapisovateľkou miestnej volebnej komisie bola menovaná:

Ing. Lucia Lajčinová, bytom Hradište 123

email: lucia.lajcinova@hradiste-pt.dcom.sk

 

error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !