Letecký pohľad na obec Hradište

Úradná tabuľa

Spracúvanie osobných údajov

Vážení občania, osobné údaje dotknutých osôb spracúva Obec Hradište, Hradište 112 Hradište, 98525, 00648604 v právnom postavení prevádzkovateľa (ďalej len ako „prevádzkovateľ“). Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica ...

Zobraziť aktualitu »

Pozvánka na OcZ – 5.6.2020

V súlade s ustanovením par. 13 odsek 4 písm.a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktorá sa bude konať dňa 5. 6. 2020 o 18:00 hod v priestoroch Obecného úradu v Hradišti Program: 1. Otvorenie /určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice/. 2. Schválenie programu zasadnutia OZ. 3. Kontrola uznesení. 4. Schválenie záväzného stanoviska k projektovej dokumentácii ...

Zobraziť aktualitu »

Preventívne opatrenia na úseku ochrany seniorov

Dobrý deň prajem vážení zástupcovia samospráv v Banskobystrickom kraji. Dovoľujem si v prílohe zaslať Vám letáky s radami a odporúčaniami pre seniorov, ktoré boli spracované odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky  Cieľom je zabezpečiť čo možno najväčšiu informovanosť seniorov, aby nenaleteli rôznym podvodným praktikám. V tejto súvislosti Vás chcem požiadať, aby ste letáky následne vyvesili na verejne prístupných miestach, vyhlásili ...

Zobraziť aktualitu »
error: Obsah je chránený proti kopírovaniu !